OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto obchodní podmínky ( dále jen "VOP" ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje kosmetických výrobků, tedy mezi společností Le Pharmacy s. r. o. ( dále jen "prodávající" ) a zákazníkem internetového obchodu ( dále jen "kupující" ). Kupujícím je buď: 1) spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákona, 2) podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo 3) orgán státní správy či samosprávy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

 

 I. Úvodní ustanovení

 

1. Tyto obchodní podmínky byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a dalších účinných právních předpisů.

2. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který prodávající provozuje na webové stránce umístněné na internetové adrese www.dermocentrum.com.

3. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je obsažen v těchto obchodních podmínkách. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se s nimi řádně seznámil.

4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

5. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží.

6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. Kupní smlouva

 

1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, které je prodávajícím elektronickou poštou zasláno kupujícímu, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazně změnila cena dodavatele zboží. Pokud již kupující zaplatil část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka prodávajícím vrácena zpět.

 

2. Před zasláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na odkaz „Objednat.

3. Jakákoliv práva kupujícího nelze uplatňovat na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

4. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným obdobným zbožím nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze prodávajícím vráceny.

 

III. Práva a povinnosti z vadného plnění

 

1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

 

IV. Právo na odstoupení od smlouvy

 

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

2. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení ve výše uvedené lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky:

 • Odeslat dopis ( nejlépe emailem na adresu info@dermocentrum.com ) s textem: "Jednostranně odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. ( číslo faktury ) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: .........................." Datum a podpis.

 • Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

 • Zboží, odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Prodávající doporučuje zboží pojistit. V souladu s ustanovením § 1833 OZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží.

 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou prodávajícím peníze za zboží zaslány převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení zboží kupujícímu. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.

 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od smlouvy prodávajícím akceptováno a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

 • V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s vrácením zboží.

 

V. Reklamační řád

 

V případě vrácení zboží je třeba dodržet následující postup:

 • Pokud je vrácená celá zásilka, musí tato být úplná a nepoškozená. Zásilku je možno vrátit bez udání důvodu do 30 dnů po obdržení zásilky (standardní lhůta14 dní). Spolu se zbožím je kupující povinen zaslat prodávajícímu i originál faktury, která bude stornována.

 • Část zásilky, kterou si kupující objednal omylem, lze vrátit taktéž do 30 dnů na adresu prodávajícího (standardní lhůta 14 dní). Nesmí být porušena originalita balení vráceného zboží, ani obal zboží nesmí být poškozen. Kupující je povinen provést úhradu celé fakturované částky, kupní cena za vrácené zboží mu bude zaslána do čtrnácti dnů po vyřízení reklamace, (zprávu o vyřízení reklamace bude prodávajícím zaslána kupujícímu na elektronickou adresu).

 • Všechny zásilky jsou pojištěny a dopravce za zboží ručí. Prodávající doporučuje prohlédnout si zásilku vždy před dopravcem a v případě poškození obalu zásilky tuto nepřebírat.

 • Adresa pro vrácení zásilek:    

Dermocentrum.com

Smetanovo nám. 1180/7

702 00 Moravská Ostrava

 

VI. Informace o produktech

Informace o produktech a obrázky v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží. 

VII. Dodací podmínky

 

Zásilky odesílané na území ČR :

 • ČESKÁ POŠTA - Obchodní balík : Jedná se o standardní službu České pošty. Zásilka je adresátovi dodána na libovolnou adresu (domů či do zaměstnání). Dodání Obchodního balíku garantuje pošta nejpozději následující pracovní den po dni podání. Balíky větších nebo nepravidelných rozměrů (neskladné) jsou dodány nejpozději druhý pracovní den po dni podání. Za Obchodní balík Česká pošta odpovídá do výše sjednaného limitu odpovědnosti, tj. Udané ceny. Cena:  95,- Kč s DPH.  Za dobírku je účtována částka 40Kč.

 • ČESKÁ POŠTA - Balíkovna : Najdete ji v obchodě, trafice i na poště. Téměř 5 000 míst a další přibývají - více na https://www.balikovna.cz/cs/vyhledat-balikovnu Cena:  55,- Kč s DPH.  Za dobírku je účtována částka 40Kč.
 • ZÁSILKOVNA :  Možnost osobních odběrů na velkém množství výdejních míst - více na zasilkovna.cz Cena: 75,- Kč s DPH.  Za dobírku je účtována částka 40Kč. Pokud si přejete bezkontaktní platbu, prosíme o platbu online platební kartou nebo z účtu již při tvorbě objednávky. 

 • DPD - PRIVATE: Cena: 120,- Kč s DPH: doručení do druhého pracovního dne, oznámení o doručení zásilky SMS zprávou nebo e-mailem den předem, interaktivní SMS nebo e-mail s 3hodinovým upřesněním času doručení v den doručení, možnost změnit den doručení odpovědí na SMS nebo e-mail, dobírku lze uhradit v hotovosti, více na www.dpdprivate.cz Za dobírku je účtována částka 40Kč. 

 • Při objednávkách v úhrnné hodnotě 2.000,- Kč s DPH a více je doprava po ČR ZDARMA a zboží je zasíláno primárně jako zásilka přes Českou Poštu (viz.výše).

 • Osobní převzetí na pobočce v Ostravě viz.kontaktVyzvednutí je u objednávek zpoplatněno částkou 20Kč. Uhradit objednávku na osobní odběr můžete v hotovosti nebo kartou na místě či převodem pomocí platební brány GoPay. Platba poukázkami ani benefity není možná. O tom, že pro Vás máme zásilku připravenou k osobnímu odběru, Vás informujeme emailem. Pokud přijdete bez této výzvy, může se stát, že Vaše objednávka nebude ještě připravena k vyzvednutí. Po upozornění emailem běží standardní lhůta 7 pracovních dní na vyzvednutí zásilky. Samozřejmě lze sjednat i jiný termín pro její vyzvednutí. V případě nevyzvednutí bude objednávka 8.pracovní den stornována. V případě, že je zásilka na dobírku, vydáme Vám ji na základě informace o čísle objednávky a uhrazení celé dobírkové částky v hotovosti. V případě, že zásilka byla hrazena předem, vyžadujeme také předložení dokladu totožnosti, případně si můžete  sjednat, že Vám zásilka bude vydána tzv. „Na heslo“. Vámi vymyšlené heslo prosím připište do poznámky před odesláním objednávky nebo piště na náš email: info@dermocentrum.com. V takovém případě nepožadujeme žádný doklad, ale pouze heslo a číslo objednávky.
 • Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky ( počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice ) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Zásilky odesílané do zahraničí :

 • DPD - DPD Classic : cena za doručení se odvíjí od země zvolené při registraci zákazníka. Cena je udaná včetně balného.

 • Slovensko: 11 Euro

 • Polsko, Rakousko Německo: 21 Euro

 • Belgie, Dánsko, Holandsko, Itálie, Německo, Rakousko, Slovinsko: 26 Euro

 • Španělsko, Finsko, Švédsko, Portugalsko, Irsko: 38 Euro

 

VIII. Náklady na použití dálkových komunikačních prostředků

 

1. Kupující souhlasí s použitím dálkových komunikačních prostředků při uzavírání kupní smlouvy. Tyto náklady (náklady na internetové připojení, telefonní hovory, atp.) si hradí kupující sám.

 

IX. Bezpečnost a ochrana informací

 

1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží ( sdělení jména a adresy dodání ).

2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

3. Objednávkou zboží či registrací na stránkách prodávajícího, kupující souhlasí s archivací a s použitím dat o něm a jeho nákupech. Kupující spolu s potvrzením objednávky souhlasí s předáním informací nutných k úspěšnému doručení objednávky, přepravní společnosti, kterou si sám zvolil v objednávce. Dále vyslovuje souhlas s použitím zadané emailové adresy k zasílání informací souvisejících s provozem www.dermocentrum.com

4. Osobní údaje kupujícího budou zpracovány společností Le Pharmacy s.r.o. IČ: 496 10 350, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Jantarová 3347/3, PSČ 702 00 a poskytovateli domény www.dermocentrum.com. Kupující má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům ( čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 187 GDPR),a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, má-li za to, že společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR ( čl. 77 GDPR).

Kontakt pro případ uplatnění výše uvedených práv : gdpr@dermocentrum.com

 

X. Závěrečná ustanovení

 

1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.

2. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

3. V případě sporu mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím může kupující (spotřebitel) využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující (spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

4. Vyřizování případných připomínek a stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@dermocentrum.com . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 4. 5. 2022