0

PRAVIDLA SOUTĚŽE O DÁRKOVÉ BALÍČKY WELEDA

1. Pořadatel a organizátor Soutěže

1.1 Pořadatelem a organizátorem Soutěží je společnost Le Pharmacy s.r.o. Dermocentrum.com, Smetanovo nám. 1180/7, 702 00 Moravská Ostrava, IČO: 49610350, DIČ: CZ49610350, společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 10976

(dále jen „DERM“). 

2. Termín a místo konání Soutěží

2.1 Soutěž probíhá na území České republiky v termínu 1.-31.12.2021. Soutěž probíhá na stránkách www.dermocentrum.com.

 

3. Základní principy Soutěží

3.1 Podmínkou účasti v Soutěži je zakoupení alespoň jednoho produktu Weleda v termínu 1.-31.12.2021 prostřednictvím internetového nákupu na stránkách www.dermocentrum.com.

3.2 Výhrou v Soutěži jsou produkty značky WELEDA, konkrétně 2 produktové balíčky. BALÍČEK DO KOUPELNY A BALÍČEK BABY. Pokud se přejete konkrétní balíček, pište prosím do poznámky pod Vaší ojednávkou.

3.3 O výhrách i pořadí v Soutěžích rozhoduje Pořadatel Soutěže náhodným výběrem, a to způsobem dále zde stanoveným.

 

4. Účastníci Soutěží, podmínky účasti v Soutěžích a jejich průběh

4.1 Účastníkem Soutěže se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 16 let s adresou pro doručování a trvalým pobytem v České republice, která vytvoří v termínu 1.-31.12.2021 objednávku alespoň s jedním produktem Weleda.

4.2 Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci DERM a dalších společností podílejících se na zajištění Soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké.

4.3 V Soutěži budou vybráni 2 výherci Soutěže. Soutěžící se může Soutěže zúčastnit pouze jednou, tedy s jednou vytvořenou objednávkou za měsíc v případě shodného jména. V případě opakované účasti soutěžícího se k jeho dalším účastem již nepřihlíží. Objednávky zahrnuté do soutěže budou všechny objednávky, alespoň s jedním produktem WELEDA , vytvořené v temínu 1.-31.12.2021, a to do 23:59:59 hodin posledního dne soutěže. 

4.4 Výherci Soutěže budou vybráni Pořadatelem Soutěže náhodným výběrem, nejpozději do 7 dnů od skončení Soutěže. Rozhodnutí Pořadatele Soutěže je konečné, bez možnosti odvolání či jiného opravného prostředku.

5. Výhry v Soutěži

5.1 Pořadatelem soutěže budou způsobem uvedeným v těchto pravidlech vybráni 2 výherci, přičemž každý z nich získá produkty značky WELEDA - 1xBALÍČEK DO KOUPELNY A 1xBALÍČEK BABY. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo jakoukoliv výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

5.2 Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel soutěžícím. Tato Soutěž má povahu hry a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze převádět na jiné osoby, nelze je proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry v Soutěži propadají pořadateli Soutěže.

5.3 Výherci budou za účelem předání výhry kontaktováni organizátorem Soutěže nejpozději do 7 dnů od vyhodnocení Soutěže, a to prostřednictvím veřejného komentáře pod podmínkami souteže a na faceboku dermocentrum.com. O předání výhry se výherci s organizátorem Soutěže dále dohodnou prostřednictvím soukromých zpráv prostřednictvím emailu uvedeného v objednávce. Výherce, který si výhru nepřevezme nebo se nedostaví k převzetí výhry v době stanovené s organizátorem Soutěže a/nebo který v době stanovené organizátorem Soutěže neprokáže splnění podmínek účasti v Soutěži, ztrácí na výhru nárok. Organizátor Soutěže rovněž neodpovídá za to, že si výherce nepřečte zprávu od organizátora Soutěže nebo nebude na takovou zprávu organizátora Soutěže reagovat ve stanoveném termínu 7 dnů od vyhlášení výsledků; v takových případech je organizátor Soutěže oprávněn rozhodnout o propadnutí výhry.

5.4 Pořadatel Soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry takovému výherci. 

6. Zpracování osobních údajů

6.1 Zapojením se do Soutěže soutěžící souhlasí s pravidly této Soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

- správcem osobních údajů je pořadatel Soutěže;

- účelem zpracování osobních údajů je realizace Soutěže, včetně její organizace, vedení, vyhodnocení, kontroly a předání výher;

- právním základem zpracování je souhlas, který je nezbytný pro účast v Soutěži (souhlas lze kdykoliv odvolat; v takovém, případě však bude účast soutěžícího v Soutěži ukončena);

- doba zpracování osobních údajů je doba od okamžiku zapojení se účastníka do Soutěže do uplynutí 3 měsíců od skončení Soutěže;

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Účastí v Soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly Soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele Soutěže.

8.2 Pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení Soutěže, pozastavení Soutěže, předčasného ukončení Soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze Soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel Soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel Soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení pořadatele Soutěže způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky Soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je pořadatel Soutěže oprávněn učinit kdykoliv v průběhu Soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. pořadatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze Soutěže i po jejím skončení.

8.3 Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící a Soutěže, včetně těchto pravidel, se řídí právním řádem České republiky. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na jitka.lesakova@dermocentrum.com.

V Ostravě dne 1.12. 2021